Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad De Klepper

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR). Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over het beleid, zoals het schoolplan of het schoolreglement. Om lid te worden van de MR moet u gekozen worden.  Hoe de verkiezing verloopt, staat in het MR-reglement van de school.

De medezeggenschapsraad is daarom een belangrijk inspraakorgaan binnen de school. De MR van De Klepper bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Voor bepaalde onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht en voor andere zaken adviesrecht. Ook kunnen de leden ongevraagd advies uitbrengen.

Contact     dekleppermr@gmail.com

De leden

Anja Castelijns (secretaris - teamlid)     acastelijns@skozok.nl      0497-541287

Dieuwertje Driessen (penningmeester - teamlid)      ddriessen@skozok.nl       0497-541287

Hans van Leeuwen (teamlid)     hvanleeuwen@skozok.nl     0497-541287

Olga van Lierop (voorzitter)   Olgavanlierop@kpnmail.nl   

Anke Scheerens (ouderlid)     ekna_scheerens@hotmail.com    

Sandra van Woerkum (ouderlid)   sandravanwoerkum@outlook.com  

 

Vergaderdata

De MR vergadert 6 tot 7 keer per jaar. Het zijn openbare vergaderingen. Voor het schooljaar 2019/2020 zijn de MR vergaderingen gepland op onderstaande data. Van elke vergadering wordt een korte samenvatting gemaakt.

sept. 2019  /  29-10-2019  /  14-01-2020  /  31-03-2020  /  12-05-2020  /  07-07-2020

extra datum (optie):  09-06-2020

Jaarplan MR; planning agendapunten (volgt)

 

 

Samenvattingen MR-vergaderingen schooljaar 2019-2020

Samenvatting MR-vergadering september 2019
Verslag MR 29-10-19
Jaarverslag 2017-2018
Jaarverslag 2018-2019